WERKWIJZE VAN HET CTP

CONTACT

Telefonisch spreekuur is op woensdag van 13.00 tot 14.00 uur:
06 – 300 00 738

Beleidsmedewerker:
Annet Sonneveld
annet.sonneveldn@ggd.groningen.nl

Kern van de aanpak van het Consultatieteam Pesten

Zowel medewerkers van een school als ouders kunnen een melding doen bij het Consultatieteam Pesten en deze toelichten in een intakegesprek.

De begeleiding start als volgt:

1. Een gesprek met medewerkers van de school (betrokken leerkrachten, docenten, ib-er, zorgcoördinator, directie)

2. Een gesprek met het gepeste kind en/of ouders waarbij pestsituaties en mogelijke acties worden besproken.

 

Analyse

Het CTP brengt eerst de situatie van de groep/school gedetailleerd in kaart middels een aantal instrumenten waarmee vervolgens de sociale structuur van een klas geanalyseerd wordt. Een onderdeel hiervan is het voeren van individuele gesprekken met leerlingen.

 

Steungroep

Er wordt een steungroep samengesteld uit (waar mogelijk) één of twee leerlingen die een goede band met het gepeste kind hebben, twee neutrale leerlingen, de pester(s) en/of meelopers, met als doel om samen verantwoordelijkheid te nemen met een uitgesproken positieve, persoonlijke en toekomstgerichte insteek. Een begeleider van het CTP voert deze steungroep-gesprekken.

 

Herstelgesprekken

Als er leerlingen zijn die, ondanks de Steungroep-aanpak grensoverschrijdend gedrag blijven verto-nen, dan kunnen er andere maatregelen toegepast worden. Ze worden dan betrokken bij het herstel-len van eventuele ‘schade’ en het bijstellen van hun eigen gedrag. Dit gebeurt door een herstelplan te maken. Een herstelplan heeft een dwingender karakter dan een Steungroepgesprek, al blijft er sprake van een positieve, persoonlijke en toekomstgerichte insteek.

 

Ouderavond

Het CTP verzorgt en ondersteunt ook ouderavonden. Op basis van een intakegesprek wordt de avond op maat gemaakt. Doorgaans vormt een ouderavond een onderdeel van een interventie bij pesten, bijvoorbeeld aan het begin of het eind van een traject.

 

Coaching

Daarnaast kan het CTP ook als coach optreden om de groep te observeren en de leerkrachten feed-back geven op vooraf besproken aandachtspunten. Begeleiding bieden bij het voeren van individuele gesprekken met leerlingen en/of het groepsproces te blijven volgen behoren ook tot de mogelijkheden.

 

Verbetering van de groepsvorming

Het accent ligt op groepsvormende activiteiten en oudercontacten. Leraren / mentoren krijgen een stappenplan aangereikt. Het stappenplan omvat naast groepsvormende activiteiten ook suggesties over regels, de indeling van de groepen, van het lokaal en de dagindeling.

 

Het Kernteam Pesten

Tot slot is het ook mogelijk dat het CTP de school begeleidt bij het uitzetten van een anti-pestbeleid. Een kernteam bestaande uit directeur, zorgcoördinator en leraar wordt samengesteld en draagt zorg voor de uitvoering van het antipestbeleid.